Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Aktuálně ...

Citát na víkend

 

Verš na červenec 2018

"Velké štěstí je pro člověka zkouška ohněm,
neštěstí jen zkouška vodou
."

Jean Paul
 

„Víra je síla nepřímo konající zázraky. Vírou mohu v každém okamžiku učinit zázrak pro sebe - a často i pro druhé, pokud mají ve mne víru... Pravá víra je zaměřena jen k věcem jiného světa. Víra je počitek procitání a působení a cítění v jiném světě.“
– Novalis

Zdroj: http://citaty.net/autori/novalis/?q=108Víra je počátek procitání a působení a cítění v jiném světě
„To nejvíc neuvěřitelné na zázracích je, že se stávají.“
– Gilbert Keith Chesterton

Zdroj: http://citaty.net/autori/gilbert-keith-chesterton/?q=26904
„Byl to vlastně divný příchod – nečekaný, přehlédnutelný, tichá zvěst, mimino, s nímž je spojena záchrana.... (o narození Krista)“
– Bohdan Pivoňka

Zdroj: http://citaty.net/autori/bohdan-pivonka/?q=284599
„Byl to vlastně divný příchod – nečekaný, přehlédnutelný, tichá zvěst, mimino, s nímž je spojena záchrana.... (o narození Krista)“
– Bohdan Pivoňka

Zdroj: http://citaty.net/autori/bohdan-pivonka/?q=284599
„Filtry, přes které se díváme na svět jsou jako vzduch. Nevíme o nich do doby, než nám je někde ukáže.“
– John King

Zdroj: http://citaty.net/autori/john-king/?q=19222
„Existuje jediná podívaná, která je velkolepější než moře, a tou je hvězdná obloha: existuje jediná podívaná, která je velkolepější než hvězdná obloha, a tou je nitro lidské duše.“
– Victor Hugo

Zdroj: http://citaty.net/autori/victor-hugo/?q=277541
„Ve škebli slyšíš promlouvat celý oceán, protože ona sama mlčí.“
– Otto František Babler

Zdroj: http://citaty.net/autori/otto-frantisek-babler/?q=52377
 

"Tři mládenci, tělesní strážci, kteří chránili krále, si mezitím řekli: "Vyslovme každý svůj názor o tom, co je nejsilnější. Kdo vysloví nejmoudřejší názor, tomu dá král Dareios veliké dary a velkou cenu za vítězství. Bude se oblékat do purpuru, pít ze zlatých nádob, spávat na pozlaceném loži, dostane pozlacený vůz, turban z byssu a řetěz kolem krku. Pro svou moudrost bude usedat na druhém místě po Dareiovi a bude zván Dareiovým příbuzným." Každý hned napsal svůj názor, zapečetili list a vložili ho králi Dareiovi pod podušku. Řekli: "Až se král vzbudí,
dají mu to psaní; o kom usoudí král a tři perští velmoži,
že jeho názor je nejmoudřejší, tomu se dostane vížězství,
jak je dohodnuto. Jeden napsal: "Nejsilnější je víno."
Druhý napsal: "Nejsilnější je král."
Třetí napsal: "Nejsilnější jsou ženy,
ale nade vším vítězí pravda
." 

3 Ezd 3,1-4,41


 


 

   O h l é d n u t í ...
   za slavnostní bohoslužbou
   věnovanou  100. výročí bitvy u Zborova 
  
a 602. výročí památky mučednické smrti
  
Mistra Jana Husa

              Zborovský a Husův stále živý odkaz naše náboženská obec
              uctila nejen při bohoslužbě dne 2.7. 2017.

      Blíže v sekci:
      http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti-s-fotogalerii.html

 


 

   Náš Mistr Jan Hus -  stále živé poselství víry a odkaz dnešku !
        600. výročí jeho boje za Pravdu je již za námi (1415 - 2015)...
        Připomeňme si jeho myšlenky i tři roky po významném trieniu.   

         

   Nalezneme v sekci "I dnes aktuální...": 
       
  http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/I-dnes-aktualni.html
  
 


 

V z p o m í n k a  -  91. výročí úmrtí br. ThDr. Karla Farského
                  (26. července 1880 Škodějov - 12. června 1927 Praha)

"Žije-li člověk po vůli Božího zákona
kraluje Bůh v jeho duši."
Dr. Karel Farský

     Pro naši církev je tento modernistický kněz a první patriarcha, spoluzakladatel církve natolik důležitý, že je potřebné si ho stále s vděčností připomínat a v nových souvislostech zhodnocovat jeho myšlenkový a životní odkaz. Zvláštní postavení Farského mezi svědky víry zakladatelské generace naší církve je dáno jeho kazatelskou a katechetickou schopností, pronikavým teologickým myšlením a liturgickou reformou. Jeho Liturgie, Agenda, Postily a Zpěvník tvoří základ, na kterém naše církev i dnes může rozvíjet svůj duchovní život.

      20. května 2018 začala doba "letniční" Hodem Božím svatodušním.

     Co je náplní a účelem LETNIC či-li svatodušních svátků?
     Jaké byly zvyklosti a tradice, obyčeje?

   
Samotný název nás odkazuje k pentekosté,
k padesátému dni po Velikonocích (Hodu Božímu velikonočnímu),                           
kdy 10 dní po Nanebevstoupení Páně
došlo k seslání/vylití Ducha svatého na apoštoly.

To a mnohem více se dozvíme a připomeneme si v sekci "Zajímavosti":
http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Zajimavosti.html

"Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.
Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu,
nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme:

Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.
A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi;
trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.
"

Řím 8,14-17

    

image

  VELIKONOČNÍ  ZAMYŠLENÍ

 

   Vzkříšený a Tomáš
   (Jan 20,24-29)

         Víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání patří k základu křesťanství. Křesťanská společenství po celém světě věří ve stejnou radostnou zvěst, radostnou skutečnost zmrtvýchvstání (1 Kor 15,1-5), v nichž věřil Pavel z Tarzu a kterou připomíná právě list Korintským: Ježíš Nazaretský zemřel na kříži za nás a byl vzkříšen k životu věčnému. Ukázal se svým učedníkům několik dní po svém ukřižování, a v tom spočívá záchrana lidí.
           V evangeliích se nám dochovalo mnoho vyprávění a různé varianty jediného, avšak rozhodujícího svědectví o Velké noci: Ukřižovaný Ježíš žije a ukázal se živý svým učedníkům. Uvažujme i my o některých z těchto biblických velikonočních událostech. Většina hovoří o tom, že pro učedníky bylo velmi těžké uvěřit v poselství, v pravdu, že Ukřižovaný žije! Tyto texty mohou být posilou a povzbuzením pro všechny, kteří váhají, pro všechny, kteří se někdy ocitají na pochybách a připadá jim zatěžko připojit se k velikonoční radosti.
         A zde se dostáváme k známému pochybovači, k příběhu o Tomášovi zmíněném v Janově evangeliu (J 20,24-29), který se děje na pozadí prožité katastrofy Velkého pátku... Tomáš, jinak Didymos, jeden z Dvanácti, tehdy utekl, nebyl s ostatními učedníky, když zmrtvýchvstalý Ježíš přišel. Až když Tomáš opět našel cestu zpět k ostatním učedníkům, hned mu zvěstují radostnou zprávu: "Viděli jsme Pána!", žije. Tomáš však trvá na viditelných a hmatatelných důkazech: "Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.
          I mezi námi je mnoho "Tomášů". "Tomášové" jsou všichni hledající a všichni, kteří potřebují znamení i zkušenosti pro míru víry v Ukřižovaného, který žije. Jen když uvidím na jeho těle rány a uvěřím. Tomášovi jde o to, aby viděl, aby se přesvědčil, že ukřižovaný Ježíš reálně vstal z mrtvých a pak vše bude pravda. - Přece pokud Ukřižovaný žije, je také pravda, co řekl, konal a co si nárokoval. Jen tehdy má jeho život a smrt věčný význam. V tom spočívá smysl a naděje pro konkrétní život a životní osud každého jednotlivého člověka!
           A tak spolu s Tomášem hledáme i my smysl svého nynějšího života, především ran, které jsou nám zasazovány a dokonce i smrti, která jednou přijde. Co se s námi stane dnes a zítra? Jak přežijeme, co s námi pak bude? Komu patří naděje a budoucnost, patří vždy jen těm šťastným, silným a vítězným?
          I kvůli tomu, jak z příběhu o Tomášovi zjišťujeme, jde Tomášovi o rány Vzkříšeného. Jestliže Ukřižovaný žije, pak ani mé rány nejsou nesmyslné. Jsou nadějí pro naplněný život v budoucnosti. To vyjadřují rány Vzkříšeného. I proto chce Tomáš vložit svou ruku do jeho boku.


 


 

Požehnané Velikonoční svátky,
naplněné vděčností a láskou,
mnoho zdraví a pohody


Vám ze srdce přeje

 

Farní úřad a Rada starších
         NO CČSH v Ostravě - Zábřehu
                                                                                                                                                          Modlitba o Velikonocích -
                                                                                                                                  pro zvětšení klikněte na náhled.

 

                      Bohoslužby o Velikonocích

25. března 2018   v  10 hodin   6. neděle postní „Květná“
29. března 2018   v  15 hodin   Zelený čtvrtek

31. března 2018   v  15 hodin   Bílá sobota (obnova křestních slibů)
   1. dubna 2018   v  10 hodin   Hod Boží velikonoční

    http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/BOHOSLUZBY.html


 


 

Tato známá moderní vytvárná díla (s popisky, prosím, najeďte myší na obr.)
nám předesílají i připomínají,
oč v blížícím se období půjde
a jaké otázky si klademe, resp. můžeme klást :

Co je náplní a účelem velikonoční doby?
Začíná příprava na Velikonoce - tzv. Velikonoční týden (Pašijový, Velký, Svatý).
Co který den znamená, co se dělo, jaké byly a jsou zvyklosti a tradice, obyčeje?

Kam se podíváme, vidíme barevná vajíčka, pomlázky, kuřátka a také beránky
– sladké, pečené, čokoládové, keramické, látkové...
Ale proč právě beránky?
Co víme o velikonoční symbolice?
A jak slaví Velikonoce i jinde ve světě?

 

Zajímavosti  - v podsekci "Velikonoční sváteční okruh" :
http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Velikonocni-svatecni-okruh.html


    Po letnicovém, dušičkovém, adventním a vánočním kvízu
   vzniká
pro nejdůležitejší křesťanský svátek
   a část církevního roku : 


    V e l i k o n o č n í   k v í z
    urč
ený nejen pro nejmenší, ale i větší dítka až ty největší.
    Těšte se každý den na nové otázky a odpovědi.
    (Kvíz bude opět přístupný jen v době svátků.)

  Ověřme si své znalosti zábavou formou kvízu
 
a získejme i nové postřehy o tom, co nás obklopuje a čím žijeme.
 
Blíže blikněte na:
  http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Velikonocni--kviz-.html
J A R N Í   Z A M Y Š L E N Í
 

  Nebe aj, zima pominula, prška přestala a odešla. Kvítíčko se ukazuje
  po zemi, čas prozpěvování přišel, a hlas hrdličky slyší se v krajině naší
.
 
   (Píseň Šalamounova 2,11-12   Bible Kralická)

       Tato slova z Písma nám popisují návrat jara, období, kdy vše procitá k radostným projevům života. Vše živé se těší z hřejivých slunečních paprsků i nemocný člověk skládá svou naději v uzdravující moc slunce. Celá příroda se odívá v nádherný zelený háv - NADĚJE. Ta svěží zeleň jakoby potvrzovala slova Pána Ježíše: "Doufej synu, doufej dcero!"  Zima pominula, jaro přišlo. V přírodě se uskutečňuje velký "převrat". Nastal zde nový život.
       
Když uvažujeme o životě, smrti i vzkříšení Spasitele, musíme zpozorovat, že Bůh činí také převraty v lidských životech. Kristus katogoricky prohlásil: "Musíte se znovu zrodit." a jeho apoštol: "Byli jste mrtví ve vlnách a hříších, ale nyní jste spaseni skrze krev Kristovu." A to je veliký převrat, když zima nevědomosti, nevěry Božímu Slovu, je vystřídána jarem nového života pocházejícího z Boha. Takový jev je něco, co musí být patrné u člověka, stejně jako v přírodě.
            Kvítečko se ukazuje na zemi. - Nedívejme se lhostejně na tohoto posla jara. Kvítečkem je myšlen neznámý svět divů Boží moudrosti a lásky. Je zde bohatství krásy, účelnosti a plánovitosti. Ani moudrý Šalamoun, kterému je Píseň písní autorsky připisována, nebyl ve vší své slávě a velikosti tak krásně oděn jako jedno z malých kvítí
. Co teprve dovede udělat z půdy sluneční paprsek...! Podobně se děje v lidském srdci, otevře-li se paprskům Boží lásky, ukáže se kvítečko. Kvítečko vděčnosti, radosti a lásky k Bohu a lidem.
            Čas prozpěvování přišel. - Jaro je čas zpěvu. Co básníků již opěvovalo půvaby jara! Krásná čistá píseň je poklad, tryská z nadšeného srdce a dodává odvahy k boji. Však si vzpomeňme, jak nám bylo, když nás jako malí ukolébali písní. Jaké jsme cítili vnitřní pohnutí, když jsme v cizině zaslechli akordy naší národní hymny. Byla to posila v zápase a v těžkém dni. Připomeňme si, jak pozvedá k ušlechtilému vzdoru husitská hymna Ktož sú Boží bojovníci. Nejkrásnější písně jsou písně svobody! Pán Ježíš praví: "Pravda vás vysvobodí." Ta pravda, že "Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3,16)  Vystavení se blahodárnému vlivu působení Pravdy nás rozradostní a nastane nám skutečně čas prozpěvování.
            Hlas hrdličky slyší se v krajině naší. - Hrdlička je v Palestině stěhovavým ptákem. Mnohým lidem se stěhuje - štěstí, radost odchází daleko, odlétá naděje. Co je zde bolestí, smutku a zklamání, kolik lidí se snaží stesk duše umlčet zábavami, nákupy a atrakcemi, při kterých se však nepotěší, nenajdou útěchu a sebe nepozvednou, svá srdce nepovznesou. Kolik rozervanosti a bolesti se skrývá i pod maskou smíchu. Avšak Hospodin ve své lásce může způsobit, aby se vrátilo odstěhované štěstí. Bůh může lidskou duši naplnit štěstím. V českých dějinách se nám až po 300 letech
vrátila svoboda. Proč se nevrátila dřív, proč jí to tak dlouho trvalo?! Mír a štěstí v duši - se může vrátit jen národu, který má pevné ideály a věří v ně, dovede pro ně mnohé podstoupit, třeba se i obětovat. Navrátí se k těm lidem, kteří se naučili milovat Pravdu, čestnost, poctivost, práci a povinnost, kteří bezpodmínečně přijali radostnou zvěst evangelia o smíření skrze Ježíše Krista. Lidé, kteří jsou odcizeni Bohu a Jeho Slovu, kteří promrhali své mládí, schopnosti, čas, se po čase vrací k Otci jako ten marnotratný syn, neboť přece v domě Otce je hojnost chleba.
            Neslibuje, že již nepřijdou bouře, překážky, těžkosti i soužení, ale Bůh slibuje: "Když půjdeš přes vody,
budu s tebou, pakliže půjdeš přes řeky, nestrhne tě proud, pokud přes oheň, nespálíš se..." (Izaiáš 43,2) Nejtěžší poznání, jaké lze nabýt, není vědecké, je to poznání, že Ježíš Kristus přináší člověku smíření, odpuštění, ospravedlnění a možnost nového krásného života. Všechno ostatní může mít  svou cenu, ale mít pokoj v duši, je nade vše. Proto hledejme upřímně Boží tvář a pak jistě svět okolo (i uvnitř) nás rozkvete, půda vydá kvítek, práce bude radostnější a domácnost krásnější, když tu ozve se píseň hrdličky, zpěv díků a chval (i od nás). Snad ta píseň bude zpočátku nesmělá, tichá, takové pianissimo, avšak s přibývajícími náboženskými zkušenostmi, zkušenostmi s Bohem, bude zesilovat až k mohutnému fortissimu typicky české víry: "že konečně s ním vždycky zvítězíme!"

                                                                                                                         V Ostravě 21.3.2018
 


 

"Stůjte na cestách a vyhlížejte,
ptejte se, která je dobrá,
po ní se vydejte a vaše duše naleznou klid."

  Jer 6,16

    POimageSTNÍ DOBA
    Co je její náplní a účelem?

   Samotný  název  to hoto  čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný. Půst jako takový totiž není jeho jedinou náplní.

    25. března 2018 je 6. neděle postní v lidovém prostředí zvaná Květná. Podle čeho vznikl tento přívlastek a mnoho dalšího o postu se dozvíme v sekci "Zajímavosti".

 

Zajímavosti:   http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Zajimavosti.html
 


 

    O h l é d n u t í
   
za nedávno proběhlými vzpomínkovými akcemi


"Člověk nemůže být hrdinou
bez lásky k bližním
."

  Lessing

    za oběti holokaustu
  v pátek 26.1. 2018 v sadu Milady Horákové v Moravské Ostravě;
    za oběti Sedmidenní války
  v pondělí 29.1. 2018 na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě;
    u příležitosti 134. narození Joži Davida

  v pátek 16.2. 2018 u památníku Joži Davida v Opavě - Kylešovicích.
 

Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události", klikněte na:
http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti-s-fotogalerii.html

 


 


Vzpomínkové  zimní  pozvánky
 

14. března 2018   "79. výročí obsazení Ostravy hitlerovským Německem"
                               Moravská Ostrava                                          15 hod.

8. března 2018   "100. výročí bitvy u Bachmače, 75. výročí bitvy u Sokolova"
                            Husův sad, Moravská Ostrava                           11 hod.

7. března 2018   "163. výročí narození T. G. Masaryka"
                       Masarykovo nám., Moravská Ostrava               11 hod.

16. února 2018   "134. výročí narození Joži Davida"     
                            
Opava-Kylešovice                                           14 hod.

29. ledna 2018    "Obětem Sedmidenní války"      
                             Slezská Ostrava 
                                             14 hod. 

28. ledna 2018    "Padlým legionářům"                    Orlová         12 hod. 

27. ledna 2018    "Obětem Sedmidenní války"         Polední      13 hod. 

26. ledna 2018    "Obětem holokaustu"          Moravská Ostrava       11 hod. 

26. ledna 2018    "Pochod smrti"                  Hradec nad Moravicí      10 hod.  

26. ledna 2018    "Zimní legiomarš"                         hora Polední

 


 

    Střípky moudrosti  LÁSKA v přirovnání

    Myšlenky různých lidí v různých dobách stále oslovují.
    VÍCE v sekci "Zajímavosti", podsekce "Z běžného života": 
    http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Z-bezneho-zivota.html            


 

image

" Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha,
a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.
Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna,
abychom skrze něho měli život.
V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha,
ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem,
Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
        
(1J 4,7-12)

Zajímavosti:   http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Zajimavosti.html
 


 

L á s k a   n e j v y š š í m   d a r e m                    (středa 14. února 2018)   
"V tom je láska:
ne že my jsme si zamilovali Boha,

ale že On si zamiloval nás..." 
1J 4,10


 

      Naše srdce rázem rozkvete, když se s láskou setká. Ten, kdo je milován, je naplněn radostí a štěstím. Touhu po lásce nám uložil hluboko do srdce sám Bůh. Do každého z nás. Ta pravá láska má však vždy dvě strany: nejde jen o to být milován, ale především milovat.

     Hospodin nás miluje - přes všechny naše nedostatky i mnohá selhání, přestože na Něj občas/často zapomínáme, a jak snadno přehlédneme nám dané dobrodiní, nepoděkujeme za prosby, které náš Pán vyslyšel, pochybujeme o Boží existenci, stydíme se za dědictví našich předků Tebou poslaných, za národ, skrýváme svou víru, honíme se v životě za zbytečnostmi, přesto máme pevné místo v Jeho srdci. A tak smíme Jeho lásku šířit dál. Nenechávejme si JI pro sebe! Nežijme jen pasivně! Tobě jen vzdávejme chválu a děkujme, žes nám odpověděl a že ses stal naší záchranou. A stále si opakujme: "Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno." (Mt 7,8)  My jsme již poznali, že:

  Prosím, klikněte na obrázek pro zvětšení."Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova,
neboť mé oči viděly tvé spasení,
které jsi připravil přede všemi národy –

světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“

Lk 2,29-32

   2. února 2018, HROMNICE,
   též Uvedení Páně do chrámu (líčí evangelista Lukáš 2,21-40),
   jsou v lidovém křesťanství spojeny s oslavou přicházejícího jara
   i tradičního úklidu vánočního stromku a betlému.

   Povězme si něco o tomto svátku.
   Blíže na:

   http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Z-bezneho-zivota.html

 


    

 
  u konce.


Pro velký úspěch tématických kvízů opět vkládáme speciálně jeden pro nejoblíbenější křesťanský svátek a část církevního roku: 
    A d v e n t n í   a   v á n o č n í    k v í z
    určený nejen pro nejmenší, ale i větší dítka až ta největší.
    Na každý den od Martina až do Třech králů se těšte na nové otázky a odpovědi.
    (Kvíz bude přístupný pouze v době svátků.)

 
  Ověřme si své znalosti touto zábavou formou kvízu
  a získejme i nové postřeh
y o tom, co nás obklopuje. 

  Blíže klikněte na:
  http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Adventni-a-VANOCNI-kviz32.html
 
 


 

image      V á n o c e jsou pro mnohé nejhezčími svátky v roce, na které se vždy dlouho těší. A i když někdy mohou být spojené s malým stresem, co vše se kolem nich musí zařídit, tak stejně jejich kouzlo je natolik chytlavé a omamující, že mu každý podlehne a na starosti a negativa kolem zapomene.

image         Není až tak těžké odhadnout, že v těchto dnech vrcholí předvánoční úklid, chystání a pobíhání. I mezi křesťany slyšíme ironické poznámky, jak tento způsob není nejdůležitější náplní Vánoc. Bylo by však nespravedlivé neocenit všechno úsilí pečlivých maminek a babiček, které to všechno jistě nekonají coby adoraci konzumu, nýbrž proto, že se snaží NÁM připravit slavnostní atmosféru svátků.

          Nejpodstatnějším kritériem vznešenosti Božího stánku mezi lidmi není jeho výzdoba či úklid, nýbrž vznešenost a čistota srdcí lidí, kteří v něm Boží přítomnost uctívají. Totéž platí pro naše domovy a platí i pro nás. Může nás těšit, jakou sváteční podobu letošním Vánocům dáme ve svých obydlích a chrámech. Avšak nezapomínejme, že by se pořád jednalo jen sice o krásné, ale pouhé kulisy, kdyby tím hlavním vyzdobeným prostředím, do něhož vejde Pán, nebylo naše čisté a planoucí srdce.

           Co se skrývá za těmito svátky? Jaký je jejich původ a jaké známe tradice? Jak a proč je slavíme? Možná mnohým budou znít tyto otázky až nesmyslně, ale věřte, že pravou podstatu Vánoc jako takových řada lidí moc nezná. Proto si udělejme takový krátký exkurz do historie, ať přece jen víme, co že to každý rok slavíme... Ať už tedy moudře a důstojně či s bezprostředností malých dětí rozzářených u vánočního stromečku (Kristova strůmku) - Radujme se v Pánu!

            Více najdeme v sekci "Zajímavosti":
            http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Zajimavosti.html

 


 


 


 


image        1.  neděle adventní            3.  prosince  2017  
       2.  neděle adventní          10.  prosince  2017
       3.  neděle adventní          17.  prosince  2017
       4.  neděle adventní          24.  prosince  2017

        VÁNOCE a jim předcházející období čtyřech neděl - ADVENT.
        Co znamenaly pro naše předky a jaké zvyky se dodržovaly?
       Anebo se stále dodržují?

     Více v sekci "Zajímavosti" o adventu:
   http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Zajimavosti.html

      A v sekci "Adventní a vánoční kvíz":
   http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/ADVENTNI-a-vanocni-kviz32.html

 image
   Adventní příběh 
   Č t y ř i   s v í č k y


Na adventním věnci hořely tiše čtyři svíčky. Bylo slyšet, jak si mezi sebou šeptají.

            První svíčka vzdychla a řekla: „Jmenuji se POKOJ. Ráda bych přebývala mezi lidmi, ale jim na mně nezáleží. Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují!“ Její světélko bylo čím dál menší, až docela zhaslo…
            Světlo
druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se VÍRA, toužím svítit lidem na cestu životem, ale oni mnou pohrdají, jsem prý nemoderní a zbytečná. Lidstvo nechce o Bohu nic vědět, nemá tedy cenu, abych svítila!“ Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla…
            Smutně se ke slovu přihlásila
třetí svíčka: „Jmenuji se LÁSKA
. Toužím být v lidském srdci, ale lidé si mě nevšímají, nechtějí mě. Vidí jenom sami sebe, tvrdí, že volné vztahy jsou lepší, že je třeba si užívat. Už nemám sílu, abych hořela.“ Její světlo se zachvělo a zhaslo…
            V té chvíli vešlo do místnosti dítě. Podívalo s
e na svíčky a řeklo: „Proč nesvítíte, kdo vás zhasl?“ A rozplakalo se …
            Vtom se ozvala
čtvrtá svíčka a zašeptala: „Neboj se! Dokud já svítím, nic není ztraceno! Mé jméno je NADĚJE! S mojí pomocí se dají i ostatní svíčky znovu zapálit.“
             Od ní pak dítě znovu zapálilo i všechny ostatní. Plamen NADĚJE by v našem životě neměl nikdy zhasnout. Každý z nás by měl plameny
POKOJE, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE stále udržovat.

 D e n   v á l e č n ý c h   v e t e r á n ů,    bohoslužba 12. 11. 2017

11. listopad 1918 -  v  tento den byly v 11 hodin a 11 minut vypáleny slavnostní salvy na počest ukončení I. světové války. Do bojů milionových mas armád I. a II.světové války se zapojily tisíce českých a slovenských mužů, mezi nimiž byli i občané a rodáci Zábřehu nad Odrou. Mnozí z těchto mužů našli domov v Církvi československé (husitské).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události", klikněte na odkaz:
            http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti-s-fotogalerii.html

 


    Přečtěme si zajímavosti
   
a pojednání ke svátku
    P a m á t k y   z e s n u l ý c h !


     Co víme o dušičkách?

     O původu a významu svátku, tradicích a obyčejích,
     ale také jak slaví Památku zesnulých i jinde ve světě?


                 Blíže na: http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Zajimavosti.html

 


 

   D u š i č k o v ý   k v í z
    Ověřme si své znalosti zábavnou formou v našem kvízu.
    (Bude přístupný pouze v době svátků a před svátky.)


     Sychravé večery vytahují sílu z kostí, říká se. Člověk touží utéci do tepla a spát. Mlha a brzké stmívání připomínají, že jsme vstoupili do období podzimu, kdy se příroda připravuje ke spánku. Je na čase sklízet a bilancovat, co tento rok dal i vzal ...

                Blíže na:  http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Dusickovy-kviz.html
          P o d z i m n í   z a m y š l e n í

       Rozhodně je lépe zakoušet v těžkostech a utrpení Boží přítomnost, než-li žít bez trampot, ale sám - bez Hospodina. Vždyť právě v nesnázích činíme s Bohem ty nejkrásnější zkušenosti.
      Kdy byl Bůh nejblíže třem mladým mužům? V ohnivé peci! (Přídavek ke starozákonní knize Daniel.) Kdy Daniel nejvíce chválil svého Boha? Když byl vytažen z jámy lvové (Da 6). A jak tomu bylo u krále Davida? Což nenapsal ty nejkrásnější žalmy, které nás ještě i dnes posilují, právě ve chvílích pronásledování? V těžkosti a bojích se učíme věřit. Boží přítomnost není nikdy tak hmatatelná a milá, jako právě v nich.
        Před Izraelity se rozprostíralo moře, za zády měli faraóna s vojskem a po obou stranách se tyčily vysoké hladké skály (Ex 14).
Únik byl nemožný. Neprožili jsme i my v našem životě podobnou zkušenost? A všechno to byla  Boží režie! Jaký to mělo význam?

        Bůh nám znovu a znovu musí připomínat, že je náš Zachránce. Naše cesty a zastávky jsou Hospodinem naplňovány. Proto bychom se NEměli stále ptát: "Proč musím znovu a znovu prožívat nepříjemné věci? Proč to nemůže být jinak?" Musíme se naučit poslouchat a věřit. Bůh se v nás a skrze nás oslaví právě v "hlubokých vodách". Klade nám však jednu podmínku - Důvěřuj mi! Jestliže ji splníme, pak spatříme divy.
        Právě v těžkostech se ukazuje, co máme na srdci. Mojžíš neměl před faraónem strach ani obavy, jeho tvář nezbledla, ani se mu netřásla kolena. V těžké chvíli zachoval klid. Tiše stál a vyhlížel Boží záchranu. Zůstal klidný, tichý, vyrovnaný a řekl polekanému lidu: "Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet." (Ex 14,13-14). A to je povzbudivé i pro nás. Ovšem ztišení, to je to první, co musí víra v těžkostech učinit. Vždyť právě v nesnázích musíme něco udělat, potřebujeme někam běžet a honem něco zařídit. Jak obtížné je ztišit se před Bohem! Místo toho však Boha vyháníme a své těžkosti zvětšujeme.
         Navzdory všemu odporu a vzpurnosti pomohl Hospodin svému lidu. A také dnes dává možnost prožít takové zkušenosti, aby se i na nás vztahovala slova žalmu:
"Když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhl je z tísně: sám je vedl přímou cestou, aby došli k městu Jeho sídla." (Ž 107,6-7) Naše záchrana není závislá na našich zásluhách, neboť my lidé žádné zásluhy
nemáme, ale je závislá na Božích záměrech a plánech, ve kterých se zrcadlí Jeho láska. A tak navzdory všem našim nepravostem a úskokům, smíme očekávat a zakoušet Boží pomoc a milosrdenství.
         Musíme si uvědomit, že mnoho věcí v našem životě nejsme schopni ovlivnit. Jen ve víře je můžeme svěřit Bohu. Právě vírou otevřeme Bohu cestu do našeho života. Věřící člověk nehledí na Boží pomoc a záchranu jako na pouhý slib, ale jako na dovršenou skutečnost. Jako Mojžíš obrátil pohled svého lidu na Boha, stejně tak bychom měli konat i my. Každý den, každou hodinu prosazovat ve všem svém jednání a myšlení jedinou touhu:
          V PLNÉ DŮVĚŘE A ODEVZDANOSTI ŽÍT S JEŽÍŠEM! Ježíš je vždy první i poslední.

     Jak na podzimní depresi
    a špatnou náladu?

     Jak obelstít podzimní čas,
      abychom nepropadali tíživým a ponurým
     myšlenkám tohoto ročního období ??

VÍCE v sekci "Zajímavosti": podsekce "Z běžného života", klikněte na: http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Z-bezneho-zivota.html      

  


 

    Proč slavíme Václava?
      VÁCLAV, kníže, mučedník, patron naší země a symbol české státnosti
     
(* 907 Stochov - 28. září 935 Stará Boleslav)

      VÍCE v sekci "Zajímavosti": podsekce "Z běžného života", klikněte na:
      http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Z-bezneho-zivota.html      

 


 

Bohoslužba s br. patriarchou a br. biskupem

V neděli 21. května 2017 ve 10 hodin naší náboženskou obec navštívil br. patriarcha Tomáš Butta a olomoucký biskup Rudolf Göbel, kteří konali bohoslužbu. Zúčastnili se zástupci Jednoty ČsOL Opava, Armády ČR a ČSBS Ostrava.
  

Blíže v sekci "Fotogalerie", klikněte na odkaz:
http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti-s-fotogalerii.html

 


 

 

  V z p o m í n k a 
   -  Pouť po památnících v MS kraji

 

    Deštivého pátečního dne 28. dubna 2017 se členové naší Náboženské obce zúčastnili pietních aktů u příležitosti 72. výročí ukončení II. světové války u památníků v Sudicích, Bolaticích, Štítině a Dolní Lhotě.

Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události", klikněte na:
http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti-s-fotogalerii.html
 


 

V z p o m í n k a

   na pietní akci, která se uskutečnila za obcí SUDICE u Památníku osvobození dne 15. dubna 2017 v 10 hodin s účastí zástupců naší Náboženské obce. Před 72 léty přišel zlomový okamžik II. světové války. V Sudicích na Opavsku, u dnešní polské hranice, začala hlavní osvobozovací fáze tzv. "Ostravsko-opavské operace". Na tento den čekal celý národ dlouhých šest let...

Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události", klikněte na:
http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti-s-fotogalerii.html

 image        (PO)VELIKONOČNÍ  ZAMYŠLENÍ

      

    Pravá církev ve světle velikonočních událostí
       (1 Kor 2,2)

             Když se potkají dva přátelé, kteří se dlouho neviděli, sdělují si vzájemně události, které pokládají za závazné. Také spisovatelé píší tu nebo onu knihu proto, aby čtenáře seznámili se skutečnostmi, o nichž soudí, že jsou důležité, že mohu poučit, povzbudit nebo pomoci zorientovat se. V obou teď uvedených případech, je některá událost vysoce hodnocena. Proto ji lidé mají slyšet.
            Stejně tak křesťanství, církev, přichází se zvěstováním dějství, které pokládá ze svého stanoviska za svrchovaně důležité. Tímto dějstvím jsou velikonoční události: Ukřižování a vzkříšení Páně. Na těchto událostech stojí církev jako na svém základním kameni. Z tohoto dění se zrodila, zvěstí o něm se vždy obrozuje. Jde o zvěst, která je v církvi vždycky aktuální, která nezestárne, neztratí na své údernosti. Z hlediska křesťanství není žádná historie tak důležitá jako tato. Proto je centrem Nového zákona, ústřední osobou apoštolského hlásání: "Nebo tak jsem se rozhodl, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného."
             Nový zákon ukazuje, že zvěst o ukřižovaném a vzkříšeném Kristu je hlásána všude (v Palestině, Sýrii, Malé Asii, Makedonii, Římě). Jen tam, kde je tato historie uvedena ve známost, se rodí církev. Postavení církve a postavení si svého života na jiné základně, např. na moci, bohatství a manipulaci, hlásání povrchní zbožnosti a osobních nápadů, vypravování o jarním znovuzrození přírody, je ale vratké a kolísavé. Nic z toho nemůže nahradit skutečné obrozující evangelium, jehož středem je kříž a vzkříšení, slovo Boží. Právě přijetí živé velikonoční zvěsti srdcem je zase základem pro hlubokou zbožnost jednotlivce a je páteří křesťanské obce. "Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen." (Ř 10,9) Velikonoce učí křesťana číst slovo kříž jako vzkříšení, rozumějme takto vnímat jeho dosah a smysl. Pro nás je Ukřižovaný Pán - Vzkříšeným Pánem.
                Apoštolové byli určeni k tomu, aby o Božím dění v Kristu svědčili. Viděli jeho utrpení, setkali se s ním i jako se Vzkříšeným, byli svědky překonání utrpení na kříži Božím zásahem. Dovedli překonat dosavadní pohled na kříž jako na porážku i ve svém nitru! Od této chvíle už netoužili po bohatství a slávě, ale smyslem života se stala tichá služba, pomoc druhým, následování Krista.
            Velikonoce přichází k nám všem, kdo žijeme s církví, s otázkou, nebyla-li nám daná milost Boží, přicházející v Ukřižovaném a Vzkříšeném, dána nadarmo, zbytečně. Překonali jsme vnitřně Ježíšův kříž? Přijali jsme vážně apoštolské svědectví? Není pro nás Golgota nepřekonatelným triumfem Zla? Skutečně dosvědčujeme svým životem o tom, že Kristus byl ukřižován a vstal? V rodině, v práci, v okruhu přátel, v neděli v kostele? Svědčíme všude? Není v nás ještě živ ten starý člověk, který chce nechat Ježíše Krista zavřeného někde v hrobě a vládnout si sám?
             Poselství křesťanských velikonočních svátků je tak vážné jako žádných jiných svátků církevního roku. Vždy znovu vede k přezkoušení základny církve. Žádná jiná historie, než je zvěst o ukřižování a vzkříšení, nemůže vybudovat církev jako společenství víry.

Zamyšlení ke 3. neděli po Velikonocích (stále doba velikonoční)P o z v á n k a
     OCEL a LÁSKA k vlasti tvoří SRDCE HRDINŮ!

       Ve středu 22. 3. 2017 v 11 hodin
se uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy
Vítkovická ocel pro obranu republiky, 1935-1938 v prostorách těžní věže dolu Hlubina, Dolní oblast Vítkovice. Od 25. 3. 2017 je otevřena pro veřejnost, doporučujeme. 

Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události", klikněte na:
http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti-s-fotogalerii.html

                


V z p o m í n k a

    na pietní akci, která se uskutečnila v Moravské Ostravě na ul. 30. dubna před budovou Policie ČR dne 14. března 2017 v 16 hodin s účastí zástupců naší Náboženské obce. Bylo úterý 14. března roku 1939. Hitlerovské komando v 18 hodin obsadilo ostravskou budovu policie a násilně ji paralyzovalo...

Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události", klikněte na:
http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti-s-fotogalerii.html
 


 

V z p o m í n k a

      Dn
e 4. 2. 2017 ve 10 hodin proběhla pietní  vzpomínka na oběti válek
 
na Městském hřbitově a v Kolumbáriu Husova sboru v Ostravě-Zábřehu.

    "Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.
   Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.
   Napravo ani nalevo se neuchyluj...
“             
Přísloví 4,25-27    
                                                                                  

Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události", klikněte na:
http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti-s-fotogalerii.html

 


 

14. únor byl vyhlášen dnem (sv.) Valentýna v 5. století po Kr. papežem Gelasiem I.

 


 


L e g i o v l a k, čechoslovácký ešalon

   V pátek 2. září 2016 ve 10 hodin
   jsme se zúčastni
li slavnostního zahájení
   a představení 
L e g i o v l a k u   v Ostravě-Svinově.

 

    Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události", klikněte na odkaz:
    http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti-s-fotogalerii.html

 


 


V z p o m í n k a  -  Pouť po památnících v SM kraji

     Dne 29. dubna 2016 se členové naší Náboženské obce a přímí potomci čs. legionáře bratra Antonína Šiguta zúčastnili pietních aktů u příležitosti 71. výročí ukončení II. světové války u památníků v Hlučíně, Bolaticích, Štině, Hrabyni a Dolní Lhotě. 

    Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události", klikněte na odkaz:
    http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti-s-fotogalerii.html

 


 

V z p o m í n k a
     Dne 14. března 2016 ve 14.30 hodin
 jsme se zúčastnili před budovou Krajského ředitelství Policie ČR MSK
 v Moravské Ostravě pietního aktu připomínající
ho

 
neslavné 77. výročí obsazení Ostravy hitlerovským Německem.

 

Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události", klikněte na:
http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti-s-fotogalerii.html

 


 

     U c t i l i   j s m e 
     
bohoslužbou Den válečných veteránů (11.11.1918)
       8. listopadu 2015  v Husově sboru


       11. listopad 1918,

 v  tento den byly v 11 hodin a 11 minut vypáleny slavnost salvy na počest ukončení 1. světové války. Do bojů milionových mas armád I. světové války  a II.světové války se zapojily tisíce českých a slovenských mužů, mezi nimiž byli i občané a rodáci Zábřehu nad Odrou. Mnozí z těchto mužů našli domov v Církvi československé (husitské)...
 Osamocená ovce je vždy v nebezpečí před vlkem.
                                                                                     (španělské přísloví)

Civilizace nepotrvá, svoboda se neudrží, mír nebude zachován,
      nesjednotí-li se převážná většina lidstva na jejich obranu
     a nebude-li tu strážní moc, ke které budou muset vzhlížet

     barbarské a atavistické síly s bázlivou úctou."

                                                                                Sir Winston Churchill
                                           (Z projevu na univerzitě v Bristolu, 2.7.1938)

          Pro zvětšení klikněte 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


 

 

image       Důvěra a život bez starostí ?
       aneb starosti způsobují nemoc !

          Jednou rozmlouvala červenka s vrabcem.  Mluvili o lidech.
        "Chtěla bych jen vědět," nadhodila červenka, "proč se ti lidé stále za něčím pachtí a štvou. Vždyť by mohli mít tak krásný život, ale oni na nic nemají čas, z ničeho se neradují, nic je netěší. Nevíš, čím to je?"
         "Taky jsem o tom přemýšlel. Už delší dobu si všímám, jak naříkají, stále si na něco stěžují, vzdychají a trápí se. Přál bych jim, aby se měli tak, jako ty a já. O nás přece pečuje nebeský Otec. Každý den nám dává, co potřebujeme..."   
(Charlotte Friede)

VÍCE v sekci "Zajímavosti": podsekce "Z běžného života", klikněte na
http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Z-bezneho-zivota.html       
 

   O h l é d n u t í ...
   za slavnostní odhalením Husova kamene
  
na vrcholku Polední (Nýdek, okres Frýdek-Místek)

 

  
      V tropickou sobotu 25. 7. 2015 v 11 hodin 
na vrcholu hory Polední (672 m.n.m) u Mohyly české státnosti zaznělo kázání o Mistru Janu Husovi. K 600. výročí upálení Mistra Jana Husa byl odhalen Husův kámen
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

    H i s t o r i c k é   o h l é d n u t í ...
     za nedávno proběhlými vzpomínkovými akcemi
     týkajících se 70. výročí osvobození města Ostravy
       "Ostrava nezapomíná!"

 

      Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události", klikněte na:
      http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti.html
  

Dne 9. listopadu 2014   v 10 hodin
proběhla bohoslužba
ke
Dni válečných veteránů.

 


Přidány nové fotky do sekce Fotogalerie:
http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Fotogalerie.html

 


 

O    s l u š n o s t i    a    z d v o ř i l o s t i


     Z   DOPISŮ  NAŠICH  VĚŘÍCÍCH,
      ADRESOVÁNO  VŠEM:
      "Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím:
      Tomu, kdo zvítězí,
      dám jíst ze stromu života v Božím ráji.
" Zj 2,7

VÍCE v sekci "Zajímavosti": podsekce "Z běžného života", klikněte na
http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Z-bezneho-zivota.html              

 P o d ě k o v á n í

 

   Děkujeme Československé obci legionářské
         - Jednotě Moravskoslezského kraje

 za uctění památky Československých legionářů
  za
koupením věnce a za účast na bohoslužbě.

 

Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události", klikněte na:
http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti.html

 


 


 

 o v i n k a

 

D i o r á m a    h u s i t s k é h o    b o j i š t ě   v Husově sboru,
které věnoval Náboženské obci náš bratr Petr Klimovič.

         Na přelomu 14.a 15. století vyvolává největší nespokojenost obyčejných lidí církev. Mnozí kněží nežili podle zásad křesťanství, zanedbávali povinnost sloužit a pomáhat chudým, žili v přepychu a  hromadili majetek. Husitská revoluce (husitství) se datuje od roku 1419–1436 a 1467–1479 (podle P. Čorneje). Vzešlo z reformního proudu v katolické církvi, které odvozuje svůj původ od učení Mistra Jana Husa a žádá dalekosáhlou reformu církve. Husité sami se nazývali kališníky, teprve později začali používat i označení husité a později utrakvisté (z lat. sub utraque specie, pod obojí způsobou).

            Společným programem husitů se staly čtyři artikuly pražské. Požadovaly přijímání z kalicha (pod obojí způsobou), svobodu kázání slova Božího, církev zbavenou majetku a světské moci, trestání smrtelných hříchů bez rozdílu postavení hříšníků.

       

 

 

     

      

 

 

 

 

 

        Jedním z důvodů, proč byli husité tak úspěšní bojovníci, byl jejich arzenál. Dokázali přestavět pracovní nástroje na efektivní zbraně a díky tomu, že čeští zbrojaři tehdy patřili k evropské špičce, s sebou husiti vozili i nejmodernější pušky a děla. Husitské zbraně byly inspirovány většinou tím, s čím husité uměli zacházet nejlépe – tedy zemědělskými nástroji. Jejich historické repliky jsou umístěny nad diorámou (husitský štít s kalichem jako znamením rovnosti, cep, palcát a řemdih).

 


 

   
  
  
o v ý  c y k l u s  "Být moudrý jako Šalamoun..."

   Být tak moudrý jako Šalamoun !  Kdo by nechtěl !  Jak král Šalamoun 
   moudrost získal? Vyprosil si ji u Boha, který mu s ní zaslíbil i bohatství
a dlouhověkost, pokud bude chodit po jeho cestách. Sbírka jeho přísloví z
Písma, napsaná před 3000 lety, je dodnes aktuální.             (Každý týden přibudou nové verše.)

    O ženách
   "Kdo vchází k ženě svého druha,
   nezůstane bez trestu.
(Přísloví 6,29)

 

    O mužích
   "Moudrý muž je mocný,
   a kdo má poznání, upevňuje svou sílu."
    
(Přísloví 24,5)


    Rozumnost
   "Rozumné srdce hledá poznání,
   kdežto ústa hlupáků se honí za pošetilostí."  
(Přísloví 15,14)
 

   Spravedlnost
   "Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane,
   svévolníci zaklopýtnou a zle končí."
 
(Přísloví 24,16)
 

   O pracovitosti a lenosti
   "Lenoch si připadá moudřejší
   než sedm zkušeně odpovídajících."
(Přísloví 26,16)V Ostravě  29. 6. 2014

 
  o v é   č l á n k y  na našich webových stránkách
      z cyklu "Karikatury Boha aneb jaký Bůh není"

 

Víme, jaký Hospodin je. Je od světa zcela odlišný a jiný. Je všudypřítomný a vševědoucí (neboť není vázán prostorem a časem jako my), všemohoucí (celý svět ve všem svém bytí, dění a trvání je zcela závislý na Boží vůli a moci), skrytý a neviditelný Pán všeho světa... Projevuje se Boží prozřetelností (souvisí s Boží vševědoucností a znamená, že Bůh ví dopředu, co je pro nás dobré) a Boží všemohoucností a odvěkým životem (je bez počátku a konce, všemu počátek i konec dává, věčný). Jeho vlastnostmi jsou: je spravedli, milující, milosrdný, laskavý, shovívavý a věrný (za každé situace a za všech okolností Bůh svá zaslíbení dodrží a dílo rukou svých neopouští), avšak i trestající (Boží hněv)... Bůh transcendentní a současně imanentní (svět přesahující a současně ve světě žijící, tvoří v něm jeho základ, hlubinu a smysl).

        

Další označení vyjadřuje výraz, že Bůh je nejvyšší Dobro, Pravda a Krása (vyjadřuje, že Bůh dokonalý). Oslovení Pán/Pán Bůh vypovídá, že je ve všem nejvyšší autoritou, svrchovaným, nejvyšším Soudcem a Vládcem všeho (řec. Pankrator), Stvořitelem. Jinakost Boží označuje Bible výrazem, že "Bůh je Duch" nebo že "Bůh je v nebi" (Otec nebeský). Otec, který o nás vše ví a zná naše touhy a přání, naše radosti, poklesky a nepokoje. Má v nich s námi otcovskou účast, miluje nás stejně jako otec miluje své dítě, různými způsoby s námi hovoří a otcovsky nás vede. Nebeský je pojem obrazný, jde o výraz, kterým se označuje Boží jinost, odlišná jsoucnost. (Ježíš Kristus řekl: "Mé království není z tohoto světa"). Bůh je jednoosobní (má jenom jedno já), ale zjevuje se jako Otec, Syn a Duch svatý. Božích jmén je hodně, Boží jméno raději nevyslovujeme (III. přikázání) - hebrejsky zní Jahve, Adonaj, řecky Kyrios a lat. Dominus (Pán), česky Hospodin, Bůh, Otec náš nebeský. Spojovacím bodem mezi Bohem a jeho stvořením je "obraz Boží" v člověku. Víme, jaký Hospodin je. A přesto se najdou falešné a zkreslené představy o Hospodinu.

Blíže v sekci "Zajímavosti": podsekce "Z běžného života", klikněte na:
http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Z-bezneho-zivota.html

1. Staromódní Bůh              (článek ze dne 16. 2. 2014)
2. Bůh spící, vzdálený        
(článek ze dne 23. 2. 2014)

3. Bůh policista                    (článek ze dne 15. 3. 2014)
4. Vodič loutek                     (článek ze dne 31. 3. 2014)
5. Bůh pro případ nouze       (článek ze dne 13. 4. 2014)
6. Děda Mráz, Santa Klaus   (článek ze dne 29. 6. 2014)
 

 


 

 Fotogalerie -  Hod Boží velikonoční 
  (20. dubna 2014
)
 

 

   
                                                                                                 

 

  Na náhledy -  prosím, klikněte pro jejich zvětšení.

 


 

"Když je v zemi nevěrnost, bývá v ní mnoho velmožů,
ale člověk rozumný a znalý udrží řád
."

                                                                                          Přísloví 28,2

   Slavnostní odhalení památníku

   rodáka z Kylešovic Josefa Davida

   na legioakci v Opavě-Kylešovicích proběhlo dne 17. 2. 2014.

   Josef David, meziválečný politik a legionář,

   se narodil v Kylešovicích přesně před 130 lety.

          Malý výlet do fotografie v davu a více členů NO se účastní kulturního života.

          Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události", klikněte na:
          http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti.html

 


 


  

 o v é   č l á n k y  na našich webových stránkách


"Z i m n í   l e g i o m a r š"
   Vrámci oslav 100 let od vzniku Československých legií
      a  95. výročí  „SEDMIDENNÍ  VÁLKY  O  TĚŠÍNSKO“

       se sestry a bratři NO CČSH v Ostravě - Zábřehu zúčastnili vzpomínkového pochodu k uctění památky padlých, účastníků a velitele čs. legionářů armádního generála Josefa Šnejdárka. Pochod připravili obec Bystřice nad Olší, KVH I. Prapor Ostrava, Jednota ČsOL Moravskoslezského kraje.

      Pochod se uskutečnil dne 25. ledna 2014 z Bystřice nad Olší (5,5 km) a Jablůnkova–Návsí (9,6 km) na beskydský vrch Polední (672 m n.m.) k Památníku velitele čs. legionářů armádního generála Josefa Šnejdárka vybudovanému v roce 2012.

         Počasí v den konání pochodu bylo skutečně zimní. Teploty se pohybovaly od -15°C a účastníci, kteří v horách nocovali pod širým nebem, zaznamenali mráz převyšující -20°C.  Přesto více jak stovka účastníků dorazila na vrch Polední, kde se ve 12,30 hodin konal pietní akt, při kterém byly k památníku položeny věnec a kytice. Po krátkém projevu k účastníkům v civilu i historických uniformách byla uctěna památka účastníků konfliktu na obou stranách minutou ticha pozdravem třikrát „zdar“ a zpěvem československé hymny.

          Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události", klikněte na:
          http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti.html

 


 

Vzpomínka za oběti války
ve středu 29. 1. 2014 na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě.

          Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události", klikněte na:
          http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti.html

 


 

Fotogalerie -  Památka zesnulých      dne 2. 11. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
                                                                                                                      Prosím, klikněte pro zvětšení ;-)

K  POSLEDNÍM  KROKŮM

Života hrstka roků, Bože, zbývá,
žít-li je dovolíš.
Čím bude vonět dobývaná skýva?

Čím naplníš mi číš?

Nadějně vpřed i pod zčernalým nebem
ve věčný půjdu svit,

budeš-li Ty, Pane, mým denním chlebem,
budu-li z Tebe pít.

Nedopustíš, by v mrazném žití víru
ochladla láska má,

k posledním krokům podepřeš mou víru

věrnýma rukama.

 


 

 

image   Dne 10. 11. 2013 se konala bohoslužba

        ke Dni válečných veteránů,
        výročí ukončení 1. světové války
        a výročí úmrtí Jana Opletala

      Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události":
      http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti.html

 


 

 

 


 

Událost - oprava zdiva a schodiště Husova sboru
(srpen 2013)

 

                                                                                                                             Klikněte pro zvětšení ;-)

     Schodiště je opraveno jen díky štědrosti věřících, přátel a sympatizantů církve. Jiné příjmy naše náboženská obec nemá. Pamatujte, že na co se sami nesložíte, nebude opraveno. Děkujeme. (Zvláštní poděkování za opravu rozbité dlažby patří panu Pavlu Kubesovi.)

 


 

        

           

            Tento rok si připomínáme

             400 let od vydání Kralické Bible

             (1613 - 2013)

             Klikněte na obr. pro zvětšení

 

 

 

 


 

V neděli 7. července 2013 proběhla
SLAVNOSTNÍ  BOHOSLUŽBA  K  UCTĚNÍ  PAMÁTKY
1150. výročí příchodu Slovanských věrozvěstů     (863)
  598. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa   (6. 7. 1415)
    96. výročí bitvy u Zborova                                     (2. 7. 1917)

      Blíže v sekci "ČsOL": podsekce "Události":
      http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Udalosti.html
      http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/Fotogalerie.html

 


 

Tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.“                                                               Židům 3,6

 
    3. června 1933
    

     2. června 2013 v 10 hodin jsme si během bohoslužby připomenuli
   
80. výročí slavnostního otevření Husova sboru CČSH
    v Ostravě - Zábřehu
                                         

 


 

Aprílová událost na Hod Boží velikonoční
(31. 3. 2013)

     

Klikněte pro zvětšení :-)

 


 

         Ježíš Kristus - co o něm víme?
          Vyzkoušejme si své znalosti v kvízu...


       Ježíš Kristus se narodil, žil a umřel. Ví se, že jej ukřižovali a pochovali..., je nepopíratelný fakt. Je to historicky doloženo, dokázáno a sepsáno. Ale ví se o něm opravdu všechno? Proč dodnes lidé stále o těchto událostech hovoří a týmy badatelů je pečlivě zkoumají? Proč každý den slyšíme jméno Ježíš doma, na ulici, ve škole, v práci, na svatbě nebo na pohřbu. A co my? Kým je pro nás Ježíš? Víme o něm více, než jsme se dozvěděli z tohoto testu?  Správné odpovědi na otázky kvízu najdeme na konci.Řešení kvízu: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-b, 6-a, 7-a, 8-c, 9-b, 10-c, 11-c, 12-c, 13-b, 14-a, 15-b.
Zdroj: BTM, o.s.
    26. 3. 2013        

 


 

  
 usův sbor v knize Ostravské interiéry

 

 

Ostravský antikvariát  a  klub  Fiducia  vydal v prosinci 2011  knihu historika architektury  Martina  Strakoše  „Ostravské interiéry“ 
s  fotografiemi Romana Poláška a v grafické úpravě Jiřího Šiguta.

Kniha dokumentuje na 240 stranách různé pojetí vnitřního řešení prostorů architektonicky významných děl. Fotografie zajímavých a reprezentativních interiérů  pořídil p. R. Polášek, přičemž  některé  stavby  byly takovýmto  způsobem  dokumentovány  vůbec  poprvé.

Pojednání o našem sboru najdete na stranách 8689.

Textovou část mírně dotvořenou p. M. Strakošem, tedy vlastní popis architektonického řešení Husova sboru, poskytla NO CČSH v ZnO (a je taktéž chráněna autorským právem).

 

TOPlist