Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Úvod

"Doufej v Hospodina, konej dobro,
       v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
Hledej blaho v Hospodinu,
      dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
Svou cestu svěř Hospodinu,
      doufej v něho, on sám bude jednat."

                                                (Žalm 37,3-5) 

    Církev československá husitská

 

     je křesťanskou církví, jejíž učení vychází z Bible a křesťanské tradice.

Hlásí se k tradici starokřesťanské, cyrilometodějské a reformační. Je církví liturgickou, presbyterní s episkopálními prvky. Slouží sedmi svátostmi. Církev zachovává svobodu svědomí, aktuálně tlumočí křesťanskou zvěst a považuje se za moderní církev otevřenou světu, která usiluje naplnit snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým. 

Historicky  vznikla  na  podkladu  modernistických  snah 8. 1. 1920. 

Prvním patriarchou byl ThDr. Karel Farský.

Duchovními jsou muži i ženy (ženy od roku 1947).

 

    Husův sbor v Ostravě - Zábřehu pochází z roku 1932.

 

 

 

 

Tyto stránky byly spuštěny dne 9. 6. 2011.

Tyto webové stránky jsou chráněny autorským právem. Autorským právem jsou chráněny jak obsah, tak i forma těchto webových stránek. Všechny materiály jsou určeny pouze pro nekomerční a osobní užití, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými.

Veškeré reprodukce, úpravy, překlady, uchovávání a zpracování obsahu či formy těchto webových stránek na jiných médiích, včetně jejich ukládání anebo zpracování elektronickými prostředky, požívají ochrany dle autorského práva. Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, nelze užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení Náboženské obce Církve československé husitské v Ostravě-Zábřehu.

Jakákoli reprodukce informací či údajů, zejména užití textů anebo jejich částí anebo materiálů tvořících image (vč. fotografií), lze pouze s předchozím písemným souhlasem Náboženské obce CČSH V Ostravě-Zábřehu. Náboženská obce CČSH v Ostravě-Zábřehu je držitelem práv k jejich rozšiřování a reprodukci. Tato práva zůstávají v celém rozsahu v platnosti i v případech, kdy se do archivu automaticky anebo manuálně vkládají obrázky a text.

 

 

TOPlist